FAQ

Rehabilitació energètica

Rehabilitar un edifici és reparar o modificar les parts que puguin estar danyades o deteriorades.

La rehabilitació energètica d'un edifici consisteix a prendre mesures de rehabilitació que permetin disminuir-ne el consum energètic.

Es pot actuar sobre:

 • L'envoltant tèrmic de l'edifici, compost per tots els tancaments que limiten espais habitables amb l'ambient exterior, amb el terreny o amb espais no habitables. Es busca disminuir les pèrdues energètiques a través dels tancaments i per això s'incrementa l'aïllament tèrmic de façanes, terres i cobertes o bé col·locant unes finestres més aïllants.
 • Les instal·lacions d'edifici es poden canviar per altres amb millors rendiments i menys consums.
 • Es poden emprar noves fonts d'energia de caràcter renovable, com ara l'energia solar o nous combustibles, menys contaminants, com ara la Biomassa.

La façana, a més de ser la cara de casa nostra és un dels elements més importants de seguretat i garantia pel confort a l’interior de l’edifici.

Per la seva situació es troba constantment exposada a les inclemències atmosfèriques, i per això, una manca de manteniment pot provocar patologies que si no s'esmenten poden tenir conseqüències greus.

La rehabilitació de la façana es contempla com una acció preventiva, que permet reparar possibles patologies de l’edifici, així com millorar el seu aspecte exterior, fer-lo més modern, més segur, més eficient energèticament i integrat a l’entorn.

Mitjançant la rehabilitació de la façana, el seu edifici guanya en durabilitat i seguretat. Un manteniment correcte us estalviarà despeses en un futur.

La coberta és un element fonamental de l’edifici, és la protecció de l’estructura de tancament i el principal element d’estanquitat i protecció.

La coberta d’un edifici és la “façana” que està més exposada als agents atmosfèrics, és un dels elements més castigats.

La impermeabilització de les cobertes té una durabilitat limitada i quan aquesta impermeabilització deixa de ser eficaç, cal revisar la coberta.

Una bona impermeabilització protegeix aquesta àrea reforçant els punts febles i prevenint d’aquesta manera les possibles filtracions.

La impermeabilització de la coberta, és imprescindible per evitar no solament les molèsties que produeix una gotera o l'aparició de taques, sinó sobretot els problemes estructurals que es poden desenvolupar al llarg del temps, així com les complicacions de salut derivades de les humitats a l'interior de les habitatges.

Hi ha moltes maneres de fer una rehabilitació energètica d'una coberta d'un edifici, tantes com tipus de cobertes. No obstant això, es poden agrupar pel lloc per on és accessible la instal·lació del nou aïllament:

 • Col·locar un aïllament sobre la coberta existent aprofitant una operació de manteniment d'aquesta mateixa, per exemple una retallada o un canvi de la impermeabilització.
 • Instal·lar aïllament entre les bigues o els envans que formen el pendent de l'espai sota coberta quan aquest no és habitable i si és accessible.
 • Omplint el buit del fals sostre amb aïllament tèrmic.
 • O bé per la cara inferior del sostre existent col·locant un trasdossat directe compost per aïllament i placa de guix laminat.
 • Qualsevol d'aquestes solucions és vàlida, però requereixen una anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica en cada cas.

Ajuts Next Generation

La convocatòria va dirigida a comunitats de propietaris PLURIFAMILIARS o propietats verticals d’edificis d’habitatges que compleixin algun dels següents requisits:

 • Han d'estar construïdes abans del 1996, a excepció que s'hagi fet alguna obra per millorar l'accessibilitat o l'eficiència energètica.
 • En el cas dels habitatges unifamiliars, ha de ser 100% el domicili habitual i permanent. En canvi, en el cas de les comunitats de veïns el 70% de la superfície de l'edifici (exclosa la planta baixa) deu ser ús residencial i el 50% de domicili habitual.

Tenen com a objectiu subvencionar obres de rehabilitació en les que s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica en edificis, obtenint una reducció de consum d'energia primària no renovable de l'edifici igual o superior al 30%. El pla de rehabilitació d'edificis, té com a propòsit global arribar en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar per deu el ritme de rehabilitacions a Espanya.

El criteri per repartir els ajuts, en aquest cas, serà pel nombre de llars que cada comunitat tenia el 2020, segons va establir l'Enquesta contínua de llars de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR:

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (Un màxim de 6300 €/ habitatge)
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 €/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 €/habitatge).

Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

A més, els ciutadans es podran beneficiar d'aquests programes a través de deduccions a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Els contribuents que accedeixin als fons es poden deduir un percentatge de les quantitats satisfetes.

Cada organisme autonòmic competent marca les pautes a seguir per sol·licitar els ajuts, per la qual cosa les exigències poden variar d'una comunitat autònoma a una altra. Com a regla general els documents necessaris són:

 • Documentació administrativa: imprès de sol·licitud i altra documentació complementària per identificar el sol·licitant.
 • Documentació tècnica: memòria tècnica, signada per tècnic competent, on es descriu les actuacions que es duran a terme i quina és la millora energètica que s'aconsegueix (en termes de reducció de les demandes d'energia de l'edifici).

Per fer que la renovació energètica de l'edifici sigui efectiva, per això és vital comptar amb la intervenció d'una figura que tingui els coneixements adequats de construcció, urbanisme, lleis i eficiència energètica.

L'agent rehabilitador és l'encarregat de preparar la documentació i la gestió de les ajudes de mode que evita demores en la tramitació.
A més, ofereix confiança en dur a terme les obres de rehabilitació dins el termini establert i amb les millores arquitectòniques corresponents, i també garanteix obtenir el percentatge més alt de subvenció per al finançament de les obres de rehabilitació.

L'Agent Rehabilitador duu a terme les seves funcions amb el procediment "Clau en mà".
Consisteix en una gestió de tot el procés de la rehabilitació energètica d'una forma integral, fent-se càrrec de la sol·licitud de les subvencions, la gestió de la documentació, l'estudi energètic, la tramitació de les ajudes, el control de la contractació, el control de la rehabilitació, i del finançament.

"Clau en mà" vol facilitar que, un cop la Comunitat de Propietaris ha designat l'Agent Rehabilitador, aquesta es pot desentendre de tots els tràmits i gestions tant amb l'Administració com amb els diferents industrials que han d'intervenir a la rehabilitació garantint l'èxit d'aquesta.